h-artenco.nl h-artenco.nl/
Gerine Dubbeldam  
Privacyverklaring

H'Art & Co

Ik doe er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Daarom hou ik me aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt als je mijn website www.h-artenco.nl bezoekt en/of deelneemt aan een van mijn diensten, zoals cursus, workshops en coaching.
In deze verklaring leg ik uit hoe ik omga met de persoonsgegevens van bezoekers en mijn klanten. Ik geef aan welke gegevens ik verzamel en voor welk doel ik ze gebruik. Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet je wat er met je gegevens gebeurt. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met me op gerine@h-artenco.nl

H'Art & Co, gevestigd aan Het Loo 18 3171 JC Poortugaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

H’Art &Co,
Het Loo 18
3171 JC Poortugaal
06-53803393
www.h-artenco.nl

Gerine Dubbeldam is de Functionaris Gegevensbescherming van H'Art & Co
Zij is te bereiken via gerine@h-artenco.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden

H'Art & Co verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
H’Art & Co verwerkt GEEN bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die H’Art *& Co verwerkt:
Voor- en achternaam
Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gerine@h-artenco.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
H'Art & Co verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Webshop: de gegevens die door de klant worden ingevuld, worden geregistreerd conform de wet bescherming persoonsgegevens(WBP) en worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de bestelde artikelen op de juiste plaats van bestemming te bezorgen.
De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

- H’Art & Co verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
H'Art & Co neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van H'Art & Co) tussen zit.

H'Art & Co gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
De website voor het informeren van (potentiele) klanten te informeren over de diensten en cursusdata van het bedrijf:
Het CMS beheer van de website wordt gedaan door Internetmr, Poortugaal
De nieuwsbrief gaat ook via het CMS systeem van Internetmr
Klanten lezen hierin over de nieuwe cursusdata, workshops en interessante tips.
Via de website kunnen geïnteresseerden zich via een formulier aanmelden voor de nieuwsbrief en ook weer afmelden.
Via de website kunnen geïnteresseerden zich via een link naar de mail opgeven voor de cursussen en workshops.
Mail wordt verstuurd via Mail van Apple.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
H'Art & Co bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Zakelijke relatiegegevens   7 jaar  volgens de eis van de belastingdienst
Nieuwsbrief voor zolang de lezer is aangemeld voor de nieuwsbrief. Lezer kan zichzelf afmelden via de website of nieuwsbrief.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
H'Art & Co verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. H’Art&Co blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
H'Art & Co gebruikt op de website geen cookies

Socialmediadeelknoppen
Op mijn website zijn knoppen opgenomen om berichten te kunnen delen Facebook en Pinterest Om deze knoppen te laten werken worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaringen van Pinterest en Facebook welke persoonsgegevens deze bedrijven via de cookies verwerken en hoe ze met jouw privacy omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door H'Art & Co en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar gerine@h-artenco.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . H'Art & Co wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
H'Art & Co neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Gerine: gerine@h-artenco.nl

Wijzigen Privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Ik adviseer je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd. Als ik iets wijzig, dan vermeld ik dat op mijn website en/of hoor je dit rechtstreeks van me door een bericht per e-mail.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 6 april 2020.