h-artenco.nl h-artenco.nl/
Gerine Dubbeldam  

Copyright
 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij H’Art &Co. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van H’Art & Co.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de rechthebbende en/of H’Art &Co
Ook op de produkten en diensten rust het intellectuele eigendomsrecht. Voor het overnemen, kopieren, opslaan en verspreiden van afbeeldingen van de producten op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Gerine Dubbeldam of H’Art &Co